17. april 2012

Forslag til et offentligt sundhedshus

Af Jørgen E. Hansen
Socialdemokrat
Formand for Idræts- og Sundhedsudvalget i Helsingør Kommune.


Som bekendt gik en bred front af politiske partier i Helsingør Byråd (Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Lokaldemokraterne) for nylig sammen om at kræve af Hovedstadsregionen, at hensynet til Helsingørs borgere skal vægtes højere, når det gælder trygheden omkring sygehusplanerne. Baggrunden for den enighed var, at forligspartierne i Regionsrådet, som har planlagt færdiggørelsen af det nye supersygehus i Hillerød, synes at ville løbe fra en aftale om tidligst at lukke ned for Helsingør Sygehus i år 2020.

Partierne i Helsingør Byråd (minus Venstre og SF) opstillede i fællesskab nogle krav, som de mente, at regionspolitikerne bør acceptere. Det første krav var, at Regionen skal stå ved sit tilsagn om ikke at lukke ned for Helsingør Hospital før 2020 eller når et nyt hospital i Hillerød er opført og fungerer. Det rokkes der ikke ved, med mindre økonomien eller andre politiske forhold fører til, at det nye hospital slet ikke bliver en realitet.

Efter et møde i Regionens forretningsudvalg den 10. april er der skabt usikkerhed om, hvorvidt fremrykningen af lukningen af Helsingør Hospital bliver til noget eller om det bare er udskudt et stykke tid. Derfor skal vi som borgere og politikere i Helsingør stadig interessere os for, hvad der kan sikre vore lokale borgere den bedst mulige og mest kvalitative forebyggende og sygdomsbehandling.

De politiske partiers øvrige krav lød sådan: I overgangstiden til lukningen af Helsingør Hospital skal en akutklinik med faglig bemanding bibeholdes. Det omfatter forskellige borgervenlige funktioner, som f.eks. ældremedicinske funktioner, røntgenfunktioner, laborantarbejde, genoptræning mv., som skal forblive på Helsingør Hospital indtil etableringen af et nyt brugbart og fuldgyldigt hospital i Hillerød er tilendebragt.

Hvad skal det kommunale sundhedscenter omfatte?
Uanset om Helsingør Hospital bliver lukket i 2013, 2014 eller 2020 som oprindeligt planlagt skal der efter min mening arbejdes for at oprette et kommunalt sundhedscenter i Helsingør – meget gerne i nært samarbejde med Regionsrådet. Selv om vi altså ikke ved, hvad der skal ske lige om hjørnet, er det vigtigt, at borgerne i Helsingør forholder sig til, hvilken løsning, der er den bedste. Det vil være fint med en debat om det, hvor borgerne også bidrager.

Grundlæggende er der næppe den store forskel på, hvad det kommunale sundhedscenter skal omfatte, selv om der tidsmæssigt er forskel på, hvornår det etableres. Det vigtigste er, at der træffes de nødvendige beslutninger om, at der skal etableres et kommunalt sundhedscenter. Dele af sundhedscentret skal måske prioriteres tidsmæssigt før andet, men det er forhandlingsteknik mellem kommunen og Regionsrådet.

Som formand for Helsingør Kommunes Idræts- og Sundhedsudvalg vil jeg derfor give et bud på, hvad det er for forventninger, som borgerne og jeg som politiker kan have for et kommunalt sundhedstilbud i form af en Sundhedscenter (akutmodtagelse) af rimelig kvalitet, når vi en dag ikke mere har et hospital i lokalområdet.

Det kommunale Sundhedscenter skal omfatte:
1. Skadestue, der kan tage sig af f. eks. brækkede arme, ben og småskader, der umiddelbart kan sys eller behandles.
2. Ambulatorium, hvor patienterne kan få hjælp og rådgivning af en læge f.eks. blodprøvesvar, røntgensvar, lokaldialyse, screening af mammografipatienter og udgående geriatrisk funktion for ældre patienter.
3. Ambulatorium, som kan behandle psykiatriske patienter. Det kan etableres i samarbejde med det psykiatriske tilbud, som allerede findes i nærheden af Helsingør Hospital.
4. Kostvejlederfunktion, der kan hjælpe og rådgive patienter med f. eks. diabetes, allergi mv.
5. Medicinsk funktion, som kan hjælpe og rådgive patienter f.eks. med kroniske lidelser som diabetes, svagt hjerte, KOL, nyre, lunger og patienter med bevægelsesvanskeligheder.
6. Afdeling for jordemoderfunktioner.
7. Opholdsafsnit med et antal midlertidige sengepladser, hvor f.eks. patienter med cancer og dårlige medicinske patienter i en venteperiode kan få hjælp, rådgivning og pleje – og få et nødvendigt drop. Det skal omfatte pladser til ældre og kronisk syge, som derved kan undgå indlæggelse på et hospital længere væk.
8. Afdeling for terminal pleje.
9. Genoptræning.
10. Plads til et antal praktiserende (private) læger og speciallæger.
11. Desuden skal der etableres en eller flere akut- og lægebilfunktioner.

Andre funktioner
Udover de mere lægelige behandlingsfunktioner skal der i det kommunale sundhedshus være mulighed for et cafeteria for patienter og pårørende, mødelokaler for medarbejdere og lokaler til lægelige samtaler med patienter og pårørende, apoteksudsalg med mulighed for afhentning af receptpligtig medicin. Desuden skal der være plads til en mindre administration.

Sundhedscentrets fysiske og geografiske placering
Hvor det nye kommunale sundhedshus skal ligge kan diskuteres. Skal det være bynært, dvs. placeres i selve Helsingør By eller skal det placeres på det nuværende Helsingør Hospital, som af Regionen må kunne overdrages til Helsingør Kommune, hvad enten lukningen ag hospitalet sker i 2020 eller før. Her er det også nødvendigt at se på, hvordan den offentlige trafik kan indrettes bedst muligt.

Ingen kommentarer: