16. august 2012

Til den socialdemokratiske gruppe i Hovedstadsregionen


Af Henrik Møller​, Borgmesterkandidat og Jørgen E. Hansen, Gruppeformand og Formand for Sundhedsudvalget

Vi skriver dette brev til jer, fordi vi – socialdemokratiske byrådsmedlemmer i Helsingør Byråd – føler, at en manglende respektfuld kommunikation mellem vore socialdemokratiske medlemmer af Regionsråd og Byråd snarest må finde en afslutning. Som det ser ud aktuelt fremstår de socialdemokratiske politikere i de to råd som værende uden forbindelse med hinanden til stor skade for befolkningens opfattelse af vores parti og dets politik.

Sagen er, at Helsingør hospital skal nedlægges, idet det såkaldte supersygehus i Hillerød skal overtage patienterne, når det er færdigbygget. Den beslutning er truffet af Regionsrådet – og den har politikerne i Helsingør nødtvunget taget til efterretning.

For at sikre vore 60.000 borgere i Helsingør kommune tillige med et bredere optageområde, har Regionsrådet godkendt, at der skal etableres et Sundhedshus i Helsingør. Indholdet af og opgaverne for Sundhedshuset er ikke endeligt fastlagt endnu, men vil formentlig indgå i en forhandling mellem Regionen og Kommunen.

Problemstillingen er herefter, at Regionsformand Vibeke Storm Rasmussen har meddelt, at Helsingør Sygehus vil blive lukket længe før supersygehuset er færdigt, nemlig angiveligt i april 2013. Det er undervejs fortalt borgerne og politikerne i Helsingør, at først når Sundhedshuset vil være fuldt funktionsdygtigt med de aktiviteter, der skal være, vil Helsingør Sygehus blive lukket ned.

Med Regionens beslutning om etablering af et Sundhedshus i Helsingør opstår imidlertid en uoverensstemmelse mellem Byrådet og Regionen, nemlig om placeringen af Sundhedshuset. Regionen har udset sig en placering i bygninger, kaldet Poppelgården. Det er et fuldt booket kommunalt ejet genoptræningscenter, som tidligere var et plejehjem – bygget i slutningen af 60`erne, hvor der er konstateret skimmel.

Hvis Poppelgården og tilstødende arealer skal anvendes til etablering af et sundhedshus forudsætter det en større ombygning og nybygning, som formentlig først kan færdiggøres i løbet 2-4 år. Det er så af Regionen foreslået, at der skal opføres et antal barakbygninger, som midlertidig løsning. De lokale kommunale politikere har reageret rimelig negativt overfor denne løsning – og vi som socialdemokrater anser det for den dårligst tænkende løsning og vil advare mod den.

Alternativt vil Regionen leje sig ind i lokaler nærmere Helsingør City, Murergade, som placeringsmæssigt er langt dårligere bl.a. uden mulighed for dækning af parkeringsbehovet og som vil betyde, at borgerne får alt for lang gåafstand fra offentlig transport og så er det
privat ejet.

Et flertal i Helsingør Byråd har for længst peget på, at den bedste løsning ud fra så at sige alle parametre, herunder infrastruktur og parkeringsmuligheder, er matriklen og bygningerne, som i dag omfatter det nuværende Helsingør Sygehus. Det har imidlertid ikke været muligt at argumentere for denne løsning overfor Regionen, bl.a. fordi det ikke har været muligt at opnå en dialog med regionsformanden herom.
Vi har som socialdemokratiske byrådsmedlemmer forgæves forsøgt at opnå en dialog med regionsformanden – en dialog, som vi har anset for ganske naturlig, når det drejer sig om en så stor og vigtig beslutning. Men det har ikke været muligt. Derfor er den uheldige situation opstået, at socialdemokratiske politikere i hhv. Regionen og Byrådet offentlig markerer partistandpunkter i hver sin retning.

Som årsag til, at Regionen ikke ønsker at anvende Helsingør Sygehus´ matrikel og bygninger til det påtænkte Sundhedshus fremgår det, at Regionen ønsker at sælge bygningerne. Men det kompliceres af, at ifølge Kommuneplanen er det kun et hospital, der må ligge på grunden. Som det ser ud lige nu, er der et erklæret politisk flertal imod at ændre kommuneplanen, så grunden kan anvendes til andre formål.

Når vi med dette brev ønsker at henlede jeres opmærksomhed på de problemer, der følger med Regionens ensidige beslutning og den manglende dialog både med Byrådet og med dets socialdemokratiske medlemmer, er det for at appellere til jer om – på hver jeres niveau – at bidrage til, at der ikke drages endelige slutninger på disse problemstillinger uden, at det skal være forsøgt at få en redelig dialog i gang – ikke alene på det partimæssige plan, men også på det formelle kommunale plan.

Som det fremstår for os er der to reelle muligheder:
1. Helsingør Sygehus´ matrikel og bygninger omdannes til et Sundhedshus og etableres i et tæt samarbejde mellem Regionen og Kommunen.
2. Helsingør Sygehus fungerer som Sundhedshus indtil det besluttede Sundhedshus i Poppelgårdens bygninger mv. er fuldt funktionsdygtigt.
For at opnå den bedste situation for partiet i Regionen og Kommunen og undgå den negative debat blandt borgerne, afklares punkt 1 og 2 i positive samtaler mellem socialdemokratiske politikere i de to råd.

Ingen kommentarer: