25. januar 2013

Oplæg til debat om oprettelse af et Sundhedscenter i Helsingør Kommune


Af Jørgen E. Hansen (S), Gruppeformand

Toldkammeret dannede for nylig rammen om et borgermøde om fremtiden for sundhedstilbuddet til Helsingørs borgere. Det var godt, at så mange mødte frem. Det var godt, at borgerne – unge som ældre – fik lejlighed til at udtrykke deres mishag og bekymringer. Hos socialdemokraterne i Helsingør forstår vi og ser de problemer, som fjernelsen af nærprincippet i sundhedstilbuddet unægtelig giver.
 
Det kan ikke undre, at Helsingørs borgere ser udviklingen som et tilbageskridt. Når politikere beslutter at reducere tilbuddet omkring kernen i velfærdssamfundet – sikkerhedsnettet omkring syge børn, voksne og ældre – uanset af hvilken grund, kan man ikke bebrejde 400 fremmødte borgere, at de ikke lader det gå ubemærket hen. Politikere skal stå til ansvar for, hvad de gør og ikke kun en gang hver 4. år. Det var godt med klare, endda højrøstede, tilkendegivelser.

Hos socialdemokraterne i Helsingør har vi arbejdet, og gør det fortsat, intenst for at tilvejebringe den bedst mulige løsning på fremtidens sundhedstilbud i vores kommune. At Helsingør Hospital lukkes, kan vi ikke gøre noget ved. Men med lidt nytænkning og samarbejde kan kommunens og regionens sundhedsopgaver til fordel for alle parter samordnes – og vel vigtigst for borgerne.

En sammentænkning af de kommunale og regionale sundhedsopgaver må forventes at
begrænse dobbeltadministration, effektivisere det samlede ressourceforbrug og afkorte tidsforløbet fra indledende diagnosticering til patienten er færdigbehandlet.

På det forebyggende og sundhedsfremmende område kan der tilsvarende opnås bedre resultater gennem en tættere integrering af faggrupperne i et sundhedshus – på tværs af traditionelle faglige og administrative barrierer.

Men hvad er det, vi kunne tænke os i et sådant Super Sundhedstilbud? En ting er sikkert. Det skal kunne betjene den enlige mor uden bil og med 3 børn. Det skal også kunne betjene den ældre borger med et akut problem og det skal kunne tilbyde de andre sundhedsfremmende tiltag – uanset om det er kommunens eller regionens – et professionelt sted at være.

Genoptræning, sundhedstjenesten, rusmiddelcenter, rehabilitering, patientforeninger, frivilligcenteret, patient - og borgerrettet sundhedstilbud og administration er bare nogle få af de mange tiltag, der kunne få ganske meget ud af en geografisk samling. Ikke mindst må man forvente, at en sådan samling vil virke attraktiv for praktiserende læger, fysioterapeuter, kiropraktikere, fodterapeuter og andre, der sørger for vores borgere.

Udover det basale i regionens nuværende plan for et begrænset tilbud, har vi socialdemokrater ønsker om mere service, der dels opfylder det patientnære behov, men også aflaster et evt. kommende Superhospital i Hillerød.

Disse kunne være:


  • Et akut beredskab med fuld kvalificeret lægelig bistand ved akutte sygdomstilfælde og ulykker med henblik på stabilisering af patienten inden videretransport til relevant sengeafdeling.
  • Udstedsambulatorie som samtlige afdelinger i det specialiserede hospitalstilbud i Hillerød Hospital kunne få gavn af, således at speciallæger fra stamafdelinger varetager opgaver i forhold til det konstaterede behov for ambulant service i lokalområdet.
  • Mediko-tekniske muligheder som ultralyd undersøgelser, MR skanning, almindelige klinisk-fysiologiske undersøgelser, kikkertundersøgelser og lignende.
  • Genoptræning, som er et område med betydelig overlapning mellem den regionale og den kommunale indsats, hvor en samordning i Sundhedshuset må forventes at kunne medføre forbedrede resultater og en mere effektiv ressourceanvendelse – både for region og kommunen.
  • Psykiatrisk skadestue i dagtiden og adgang til ambulant udstedsambulatorium. I den forbindelse en forbedret indsats over for de mange borgere med dobbeltdiagnoser såsom psykiatrisk diagnose og misbrugsproblemer.
  • Hjælp til livsstilændring for udskrevne patienter med fx hjertesygdom, kronisk lungelidelse (KOL), sukkersyge og overvægt.
  • Inddragelse af det frivillige område som støtte ved efterbehandling, genoptræning, etablering af sociale netværk, selvhjælpsgrupper, uddannelse i førstehjælp, anvendelse af hjertestartere og lignende.

Der skal tænkes nyt i måden, som vi betjener vores medborgere på. Det nytter ikke noget, at regionen og kommunen står så fast overfor hinanden. Det er heller ikke godt at lade være med at undersøge mulighederne ud fra en forstokket tanke om at ’det har vi ikke råd til’.

Et sådant Super Sundheds Tilbud er ikke noget, som kan oprettes med det samme – hverken fysisk eller økonomisk. Men lad os for en gangs skyld i Helsingør være visionsfast og på sundhedsområdet blive den mest attraktive kommune i Danmark at bo i. Det skylder vi os selv og vores eftermæle, men først og fremmest Helsingør kommunes medborgere.

Ingen kommentarer: