1. september 2013

Ulovlighederne på Nordre Strandvej i Ålsgårde skal stoppes

Af John Christensen, Byrådsmedlem ( S ), Medlem af Ejendoms- og miljøudvalget.

På byrådsmødet mandag den 26 august var der et dagsordenpunkt omhandlende - Nordre Strandvejsager generelt. Dagsordenens tekst var stort set intetsigende, men dækkede i virkeligheden over en mega stor sag, der er kommet for dagens lys hen over det tidlige forår. I store træk handler den om, at forvaltning, centre og politikkere i en længere årrække har vendt både det blinde øje og det døve øre til en accelererende ulovlig opførelse af plankeværker og murer ud mod Nordre Strandvej. De registrerede ulovligheder omfatter også ulovligt opførte terrasser, badehuse samt både- og badebroer. Af flere forskellige årsager, mente socialdemokraterne, at denne på mange måder yderst alvorlige og omfangsrige sag, krævede ansættelse af en sagkyndig medarbejder her og nu. Der skal handles hurtigt nu, hvor ulovlighederne er kendte og i færd med at blive registrerede, så der ikke bliver dømt nøl overfor kommunen i eventuelle retssager og ankesager.
Den meget store arbejdsbyrde dette må kræve må heller ikke gå ud over nye og verserende sager i de kommunale centre. Nu er det endelig lykkedes efter mange kritisable år med lange sagsbehandlingstider, at fremvise helt acceptable behandlingstider til glæde for borgerne og erhvervslivet. Da der i byrådssalen ikke
kunne samles et flertal for, at der straks blev sat ind med fuld styrke, blev man på socialdemokratisk opfordring, enige om at gøre ansættelse af en medarbejder i centeret til varetagelse af ulovligheder i byggesager på Nordre Strandvej i Ålsgårde til et budgetønske. Retsgrundlaget er planloven og lokalplan 4.2 for et område langs med Nordre Strandveji Ålsgårde, nærmere angivet fra Nordre Strandvej nr. 164 til nr. 264 på vandsiden og fra nr. 205 til nr. 287B på landsiden. Planloven og lokalplanen er vedtaget den 18. februar 1980. Heri står bl.a, at hegn mod vej eller sti skal være levende hegn med en max. højde på 1.80 m. Mod vej og sti kan desuden godkendes et åbent stakit dannet af lodrette stave af træ eller metal, med en max.højde på 1 m. ligesom de levende hegn kan suppleres med et indtil 1.20 m. højt hegn udført som dyre- eller andet åbent trådhegn. De ulovlige murer og plankeværker strider imod lokalplanens formål og bestemmelser, der bl. a. siger, at man skal fastholde områdets karakter, specielt langs med Nordre Strandvej. Sagerne har også relation til kommunens arkitekturpolitiske mål, hvor der bl. a. gøres opmærksom på, at der skal balanceres mellem behovet for trafikafskærmning, privathed og vores fælles ønske om åbne og smukke bymiljøer uden fæstningspræg. Det skal ligeledes bemærkes at trafiksikkerheden bliver mindre i takt med forøgelsen af de ulovlige murer og plankeværker, fordi der opstår en tendens til højere fart i områder med korridorlignende afgrænsninger mod vejen. Denne mega store og alvorlige sag kan ikke udskydes med så meget som et minut, så jeg håber, at der findes en løsning, der vil kunne speede sagen op, frem for den syltning, der er lagt op til ved kun at afsætte 150 arbejdstimer for indeværende år.

Overordnet set kan vi som kommune ikke være bekendt, at lade det omtalte oprindelige smukke stykke vej forfalde til skade for beboere på det omhandlende stykke vej, der følger lokalplanens indhold. Endelig skal kommunens borgere og turister have en trafiksikker og såvel smuk som arkitektonisk oplevelse , når de færdes på Nordre Strandvej i Ålsgårde.

Ingen kommentarer: